Podmínky darování přes platební bránu

Podmínky darování přes platební bránu

Online darování (kartou či bankovním převodem) na webu Oblastní charity Polička (policka.charita.cz) je umožněno prostřednictvím platební brány Pays, kterou pro Charitu Česká republika, jejíž součástí je i Oblastní charita Polička, zprostředkovává Česká spořitelna. Platební údaje odkazují na účet brány Pays, přijaté platby jsou následně zasílány přes Českou spořitelnu na koncový sbírkový či dárcovský účet Oblastní charity Polička. Služba je zpoplatněna, na sbírkový účet či dárcovský účet přijde váš dar ponížený o poplatek ve výši cca 1,5 % z darované částky.

V případě nesrovnalostí (spletli jste se ve výši darované částky, chcete změnit vybraný účel daru, nezadali jste správně údaje o vaší osobě, chcete řešit potvrzení o daru atd.) nás kontaktujte na: jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz, Tel.: 731 591 558, Vrchlického 16, Polička, 572.

Na vrácení daru poukázaného na veřejnou sbírku a použitého v souladu s účelem uvedeným v osvědčení sbírky neexistuje právní nárok. Oblastní charita Polička si váží všech dárců a je připravena případný požadavek řešit ke spokojenosti obou stran.

V případě, že zvolíte možnost opakovaného daru, bude pravidelně jednou za měsíc automaticky provedena platba z vašeho účtu / platební karty v hodnotě, kterou jste zvolili. V případě, že budete chtít opakovanou platbu zrušit, kontaktujte provozovatele platební brány Pays: 

ZRUŠENÍ OPAKOVANÉ PLATBY ZDE

Pokud poskytovatel platební brány Pays nereaguje na Váš požadavek, kontaktujte Charitu Česká republika: dary@charita.cz

Informace o dárcovských a sbírkových účtech Oblastní charity Polička naleznete v sekci Podpořte nás: https://policka.charita.cz/podporte-nas-/

Při využití platební brány zpracovávají vaše osobní údaje organizace Oblastní charita Polička a Charita Česká republika. Zásady zpracování osobních údajů si můžete přečíst níže. 

Zásady zpracování osobních údajů organizací Oblastní charita Polička

Chráníme vaše údaje (GDPR)

aneb
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Vážení uživatelé, dárci, příznivci a další zájemci o informace z Oblastní charity Polička,

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v rámci Evropské unie (dále jen Obecné nařízení, tzv. GDPR). V souladu s ním Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme osobní údaje získané v souvislosti s činností Oblastní charity. Pro přehlednost jsme rozdělily informace do několika oblastí.

Zákonnost zpracování a ochrana údajů

Osobní údaje, které jsme získali od Vás nebo v souvislosti s poskytováním služeb, zpracováváme, uchováváme a případně archivujeme s řádnou péčí v souladu s platnými předpisy. Některé údaje zjišťujeme a zpracováváme na základě oprávněného zájmu (zvyšování kvality služby, plnění dotačních podmínek), další pak na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při nakládání s těmito údaji se řídíme Obecným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Všichni pracovníci, kteří přicházejí s údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, každý z nich má přístup jen k těm údajům, které potřebuje pro výkon své práce. Osobní údaje v listinné a elektronické podobě zabezpečujeme řadou opatření, aby se nemohly dostat do rukou nepovolaným osobám a nemohly být zneužity. Vaše údaje zásadně nepředáváme mimo Oblastní charitu s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to právní předpis nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení.

Uživatelé sociálních a zdravotních služeb a jejich rodinní příslušníci

Pokud jste uživatelem některé zdravotní nebo sociální služby, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě požadavků zákona o sociálních službách nebo zákona o zdravotních službách a souvisejících předpisů. O tom, která údaje zpracováváme a jak, Vás bude před uzavřením smlouvy (přijetím do péče) informovat odpovědný pracovník. V případě, že se rozhodnete údaje neposkytnout, nemůže být smlouva uzavřena.

Pro zajištění dobré péče a Vaší bezpečnosti získáváme také kontaktní údaje na členy Vaší rodiny nebo další blízké osoby. V terénních sociálních službách můžeme získávat údaje o rodině nebo dalších osobách, pokud to souvisí s poskytovanou službou. I tyto údaje podléhají mlčenlivosti a nakládáme s nimi pečlivě a bezpečně.

Uživatelé ostatních služeb (Centrum NRP, Půjčovna pomůcek)

Vaše údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme na základě požadavků zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Centrum NRP), občanského zákoníku (Půjčovna), případně zákona o účetnictví. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služby bez nich není možné. Informace o zpracovávaných údajích obdržíte od pověřeného pracovníka při uzavření smlouvy.

Dárci

Jestliže jste poskytli Oblastní charitě dar, musíme jej dle zákona o dani z příjmů řádně evidovat. K evidenci daru náleží i bližší údaje o dárci – pokud jste darovali větší finanční částku či materiální dar, sepisuje s Vámi odpovědný pracovník písemnou smlouvu, v ostatních případech zjišťujeme údaje pro zaslání potvrzení, případně pro evidenci v seznamu dárců. Jména významných dárců zveřejňujeme ve výroční zprávě, na webu OCHP případně na dalších veřejně přístupných místech. Při kontaktu s odpovědným pracovníkem Vám jsou předány informace o využití osobních údajů a možném zveřejnění, které můžete odmítnout.

Dobrovolníci

Dobrovolníky podle zákona o dobrovolnické službě evidujeme a uzavíráme s nimi smlouvu. Osobní údaje získané při uzavření smlouvy a výkonu dobrovolnické činnosti zpracováváme dle zákona a souvisejících předpisů a využíváme je pro zkvalitnění podmínek pro dobrovolníky.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním

Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné nebo nepřesné, máte právo požadovat opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz Vašich údajů či na omezení jejich zpracování, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

Pokud nejste s našim postupem spokojeni, můžete podat stížnost nebo námitku proti postupu Oblastní charity k dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

  • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  • Tel: 234 665 111
  • Web: www.uoou.cz

Bližší informace o kategoriích osobních údajů, zpracovateli a příjemcích, důvodech zpracování, nebo archivačních lhůtách získáte v níže uvedené příloze.

Ochrana_osobnich_udaju_uzivatele.pdfZásady zpracování osobních údajů organizací Charita Česká republika

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových stránek Charity Česká republika shromažďujeme převážně údaje o dárcích, údaje o uchazečích o zaměstnání, stážistech a dobrovolnících, údaje o žadatelích o pomoc v nouzi a údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů.

V souladu s platnými právními předpisy smíme bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví),
  • jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme,
  • na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru atp.).

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM V NOUZI

Správce a zpracovatel osobních údajů:

Charita Česká republika se sídlem Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, IČO: 70100969, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České republiky, číslo 8/1-00-702/1999.


https://www.charita.cz/o-charite/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/