Občanská poradna

Občanská poradna je službou, ve které poskytujeme potřebné informace, radu i pomoc v mnoha náročných životních situacích. Lidem, kteří se na nás obrátí, nabízíme psychickou podporu, pomáháme jim zorientovat se, učíme je samostatnosti a odpovědnosti.

Jsme členem Asociace občanských poraden a ve spolupráci s ostatními poradnami se snažíme ovlivňovat pozitivním směrem vývoj sociální politiky a sociálních služeb.

 

 

Kontakt

Občanská poradna
Mgr. Jana Flídrová, vedoucí služby
telefon: 461 723 758
+420 731 604 683, +420 731 598 812
email: -ikxU14WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Vrchlického 185, 572 01 Polička
 

Pracoviště a pracovní doba:

 • Polička, Vrchlického 185 (Charitní dům III.)
  • pondělí 8:00 – 12:00; 13:30 – 16:30 hodin
  • čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 hodin
 • Litomyšl, Moravská 1222 (Nový kostel Církve bratrské, klubovní prostory)
  • úterý 13:00 – 16:00 hodin
 • Bystré, Na podkově 68 (Multifunkční dům, 3. patro)
  • středa 13:00 – 16:00 hodin

Terénní forma:

Pondělí – Pátek - 8:00 - 12:00

Časový rozsah terénní služby se řídí možnostmi a požadavky uživatelů.

 

Cíle a principy služby

Cílem občanské poradny je informovaný klient, který dokáže řešit svojí nepříznivou životní situaci sám či s pomocí informací, rad a případně další aktivní pomoci poradny nebo jiných služeb.

Dále poskytujeme:

 • službu bezpečnou a odbornou, která rozvíjí důstojný život klientů
 • upozorňujeme na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů
 • spolupracujeme s veřejnou správou na zmírnění a odstranění těžkostí života lidí v našem regionu

Principy občanského poradenství:

 • všeobecnost – na poradnu se může obrátit každý občan
 • bezplatnost
 • diskrétnost – informace, které nám sdělíte, zůstávají důvěrné. Můžete také vystupovat anonymně
 • nestrannost – pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního stavu, sexuální orientace aj.
 • nezávislost – služby poskytujeme nezávisle na státu i organizacích, které nás podporují

Pro koho je služba určená

Občanská poradna je určena všem lidem, kteří se na ni obrátí a jsou v nepříznivé sociální či tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Kde péči poskytujeme

Pracoviště občanské poradny naleznete v Poličce, Litomyšli a v Bystrém. Informace jsou klientům podávány v rámci osobního kontaktu v poradně, dále telefonickou či písemnou formou (e-mail, dopis).

Na přání klientů zajíždíme i do domácností lidí v případech, že je klient zdravotně hendikepován nebo má jiná omezení (např. pečuje o blízkou osobu a nemůže se dlouhodobě vzdálit z bytu). Terénní služba je poskytována na území Poličska, Litomyšlska a Bysterska.

Ve spolupráci s Domácím hospicem sv. Michaela poskytujeme odborné sociální poradenství pro klienty hospice na území okresu Svitavy.

Služba nabízí

1. Služba poskytuje informace, podporu a pomoc v oblastech:

zaměstnání a pracovní vztahy:

 • informace o pracovních smlouvách, o řádném vzniku, zániku nebo změně pracovního poměru (výpovědi, dohody), o nárocích vyplývajících z pracovního poměru (náhrada škody), o právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • informace o evidenci na úřadě práce, podpoře v nezaměstnanosti

rodina a mezilidské vztahy:

 • informace související se vznikem a zánikem manželství (rozvodové situace), návrhy na rozvod, svěření dítěte do péče a úprava styku s dítětem, stanovení výživného na dítě, manžela, rozvedeného manžela
 • problematika domácího násilí (informace, rady, zprostředkování pomoci)

bydlení:

 • informace o nájmu, podnájmu, uzavírání, ukončování nájemních vztahů, právech a povinnostech pronajímatele a nájemce
 • problematika vlastnictví a spoluvlastnictví domu nebo bytu, trvalého pobytu, věcných břemen, sousedských vztahů
 • Naše organizace neposkytuje a nezprostředkovává bydlení.

majetkoprávní vztahy:

 • informace o formách vlastnictví (podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná břemena), o nabývání a pozbývání vlastnického práva, o právech a povinnostech vlastníků
 • problematika dědění, průběhu dědického řízení, darování

dluhová problematika a exekuce:

 • informace o právech a povinnostech dlužníků a věřitelů, o průběhu exekučního řízení, pomoc s návrhy rodinných rozpočtů, splátkových kalendářů
 • informace o právech a povinnostech osob, které bydlí s dlužníkem v jedné domácnosti
 • pomoc v komunikaci s exekutory
 • rozbor ekonomické a sociální situace dlužníka, pomoc s oddlužovacími návrhy (osobní bankrot dlužníka)

ochrana spotřebitele:

 • informace a pomoc při vymáhání práv spotřebitele (pomoc při komunikaci s prodejcem, při reklamaci, informace o uzavírání spotřebitelských smluv)

sociální zabezpečení:

 • informace o sociálních dávkách, sociálních službách, o důchodovém a nemocenském pojištění (podmínky pro získání nároku, vznik, průběh)

právní ochrana občana:

 • informace o omezení svéprávnosti, opatrovnictví, ochraně osobnosti
 • správní řízení (přestupky atp.)

trestní právo:

 • informace o průběhu trestního řízení, právech poškozených (trestní oznámení)

Ve výše uvedených oblastech poradna poskytuje aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, návrhy, žádosti, opravné prostředky. Vysvětlujeme znění příslušných právních norem souvisejících s problémem klienta nebo jím přinesené dokumentace. Propočítáváme splátkové kalendáře apod. Vzhledem k šíři problematiky nemůžeme taxativně vyjmenovat všechny činnosti. Přizpůsobujeme svoji práci možnostem a schopnostem klienta (nepracujeme za něho, ale s ním).

2. Služba svou činností působí na zlepšení chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.

Pokud poradna nemůže pomoci, odkáže klienta na specializovaného odborníka či pracoviště, popřípadě ho k odborníkům přímo objedná.

Naše poradna za dlužníky nepodává insolvenční návrhy spojené s návrhem na oddlužení. Provádíme ale poradenství, které spolehlivě poslouží klientovi k přípravě materiálů potřebných k oddlužení.

Úhrada za službu

Služby Občanské poradny jsou poskytovány zdarma a na přání klienta zcela anonymně.

Jak získat naši podporu

V provozní době navštivte naše pracoviště, případně svůj dotaz zatelefonujte, zašlete e-mailem nebo dopisem.

Na pracovištích Občanské poradny se pracovníci věnují vždy 1 klientovi v jeden čas, proto doporučujeme se na osobní konzultaci předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

Terénní forma poradenství musí být předem jasně domluvena a návštěva poradců objednána na určitý smluvený čas.

Podpora Občanské poradny může mít formu jednoho setkání, ale může být i dlouhodobá (více setkání do vyřešení situace). Klient s poradnou uzavírá ústní smlouvu na poskytnuté poradenství, kde si obě strany vzájemně dohodnou rozsah a podobu spolupráce. Uzavřením smlouvy se klient zavazuje respektovat pravidla Občanské poradny (viz uvedený Provozní řád pro uživatele).

 

landscape-field-lawn-green-park-soil-880211-pxhere.com

Občanská poradna Oblastní charity Polička poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 odst. b) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrační číslo služby je 8194778.