Osobní asistence

Osobní asistence je tu pro všechny, kteří přes své zdravotní a věkové omezení nebo jiné těžkosti chtějí žít naplněný a smysluplný život.

Pomáháme lidem se zdravotním omezením zvládat to, co sami již nejsou schopni zajistit. Pomáháme seniorům v čase, kdy s nimi nemůže být jejich rodina. Pomáháme našim klientům, kteří jsou dlouhodobě izolováni kvůli svým omezením, znovu se účastnit společenského života.

 

Kontakt

Osobní asistence
Mgr. Karel Indruch, vedoucí služby
telefon: +420 731 598 814
email: karel.indruch@pol.hk.caritas.cz
Vrchlického 10
572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00

V ostatní dny a dobu dle dohody.

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00

 

Cíle a principy služby

Cílem při poskytování služby osobní asistence je:

 • pomáhat klientům se zdravotním omezením zajistit a zvládat to, co vzhledem ke svému handicapu již sami nezvládnou,
 • pomáhat seniorům, kteří již nezvládají péči o sebe, svou domácnost nebo jim hrozí sociální vyloučení, v zajištění důležitých životních potřeb a sociálních kontaktů,
 • pomáhat lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením v péči o domácnost a děti,
 • pomáhat rodičům v tíživé situaci s péčí o děti s mentálním nebo kombinovaným postižením,
 • podporovat klienty služby při začleňování do společnosti.

Při poskytování osobní asistence uplatňujeme tyto principy:

 • individuální a profesionální přístup ke každému klientovi,
 • úcta a respekt ke klientovi a jeho rodinným příslušníkům jako k jedinečným bytostem,
 • lidskost vycházející z křesťanských hodnot,
 • podpora nezávislosti a samostatnosti klienta a respektování jeho rozhodování, zálib a zvyklostí,
 • odborné a kvalitní poskytování služby.

Pro koho je služba určená

 • Službu poskytujeme lidem se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, zrakového a sluchového postižení, chronického onemocnění či věku a jejichž situace vyžaduje nezbytnou pomoc druhé osoby.
 • Služba je určena pro uživatele od 3 let věku.

Kde péči poskytujeme

 • Osobní asistence je poskytována v Poličce a spádových obcích (ORP Polička). V oprávněných případech může být poskytnuta i mimo spádové obce, v dojezdové vzdálenosti do 15 km od Poličky.
 • Konkrétně se jedná o tyto obce:

Polička, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jimramov, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldříš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Ubušín.

 • Maximální kapacita služby je 16 klientů denně.

Služba nabízí

Osobní asistence poskytuje podporu klientům v těchto základních oblastech:

 • běžná péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, prostorová orientace, pomoc při pohybu v domácnosti i mimo ni, přesuny z lůžka na vozík apod.)
 • pomoc při osobní hygieně (koupel, umývání, péče o vlasy, pomoc při použití WC)
 • pomoc při zajištění stravy (příprava, ohřátí, podání jídla a pití)
 • zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky, údržba domácnosti a osobních věcí)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (různé nácviky, čtení, luštění křížovek, hry…)
 • podpora při kontaktu se společností (doprovod k lékaři, na úřady, za různými službami, na kulturní akce…)
 • pomoc při uplatňování práv a v dalších záležitostech (podpora při jednání na úřadech, firmách, s dodavateli energií, při zajištění kompenzačních pomůcek, návazných služeb aj.)

Osobní asistence pomáhá pečovat rodinám o své blízké:

 • spolupracuje s rodinnými příslušníky, kteří se starají o své blízké,
 • pečujícím osobám umožňuje chodit do zaměstnání,
 • umožňuje snížit náročnost v péči o uživatele, zajistit odpočinek a zlepšení rodinných vztahů trpících nepřetržitou péčí.

Ceník služby

Osobní asistence je ze zákona službou placenou. Klienti služby si na její zajištění přispívají podle níže uvedeného ceníku. Na úhradu osobní asistence můžete využít např. příspěvek na péči, s jehož vyřízením Vám rád pomůže vedoucí služby.

Rozsah asistence

Dny a čas poskytování

Cena za hodinu

Asistence do 3 hodin denně

pracovní dny

v čase 7-18 hodin*

130,- Kč

Asistence 3 – 6 hodin denně

pracovní dny

v čase 7-18 hodin*

120,- Kč

Asistence 6 a více hodin denně

pracovní dny

v čase 7-18 hodin*

105,- Kč

Asistence bez rozlišení trvání mimo běžnou pracovní dobu

pracovní dny od 18 do 7

hodin, víkendy a svátky

135,- Kč

Úhrada za poskytnutou činnost zahrnuje i čas potřebný k zajištění dané činnosti. Pokud poskytování časových úkonů, včetně času potřebného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

* Pokud je z důvodů na straně uživatele potřebné začít asistenci až o hodinu dříve nebo ukončit později (např. od 6:00 do 14:00, od 15:00 do 19:00 hodin), bude účtována podle délky trvání v tomto tarifu.

Pokud je asistence zkrácena z důvodu na straně Oblastní charity (např. asistence trvá standardně 6 hodin ale kvůli školení musí zaměstnanec odejít dříve), pak bude účtována v tarifu dle standardní dohodnuté doby (tj. zde 6 hodin a více, ačkoliv zaměstnanec odešel již po 3 hodinách).

Ceník je platný od 1. ledna 2023.

Informace pro zájemce

 • Pokud máte zájem pro sebe nebo někoho ze svých známých zajistit osobní asistenci, kontaktujte nejlépe telefonicky nebo e-mailem vedoucího služby. Domluví si s Vámi osobní schůzku, kde se dozvíte všechny potřebné informace.
 • Před samotným přijetím do péče ještě probíhá sociální šetření v místě bydliště zájemce a společné plánování rozsahu a podoby péče. O poskytování péče se uzavírá písemná smlouva.

Registrovaná sociální služba Osobní asistence je poskytovaná dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrační číslo služby: 8984849