Osobní asistence

Osobní asistence je tu pro všechny, kteří přes své zdravotní a věkové omezení nebo jiné těžkosti chtějí žít naplněný a smysluplný život.

Pomáháme lidem se zdravotním omezením zvládat to, co sami již nejsou schopni zajistit. Pomáháme seniorům v čase, kdy s nimi nemůže být jejich rodina. Pomáháme našim klientům, kteří jsou dlouhodobě izolováni kvůli svým omezením, znovu se účastnit společenského života.

 

Kontakt

Osobní asistence
Mgr. Karel Indruch, vedoucí služby
telefon: +420 731 598 814
email: karel.indruch@pol.hk.caritas.cz
Vrchlického 10
572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00

V ostatní dny a dobu dle dohody.

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00

 

Cíle a principy služby

Cílem při poskytování služby osobní asistence je:

 • pomáhat klientům se zdravotním omezením zajistit a zvládat to, co vzhledem ke svému handicapu již sami nezvládnou,
 • pomáhat seniorům, kteří již nezvládají péči o sebe, svou domácnost nebo jim hrozí sociální vyloučení, v zajištění důležitých životních potřeb a sociálních kontaktů,
 • pomáhat lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením v péči o domácnost a děti,
 • pomáhat rodičům v tíživé situaci s péčí o děti s mentálním nebo kombinovaným postižením,
 • podporovat klienty služby při začleňování do společnosti.

Při poskytování osobní asistence uplatňujeme tyto principy:

 • individuální a profesionální přístup ke každému klientovi,
 • úcta a respekt ke klientovi a jeho rodinným příslušníkům jako k jedinečným bytostem,
 • lidskost vycházející z křesťanských hodnot,
 • podpora nezávislosti a samostatnosti klienta a respektování jeho rozhodování, zálib a zvyklostí,
 • odborné a kvalitní poskytování služby.

Pro koho je služba určená

 • Službu poskytujeme lidem se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, zrakového a sluchového postižení, chronického onemocnění či věku a jejichž situace vyžaduje nezbytnou pomoc druhé osoby.
 • Služba je určena pro uživatele od 3 let věku.

Kde péči poskytujeme

 • Osobní asistence je poskytována v Poličce a spádových obcích (ORP Polička). V oprávněných případech může být poskytnuta i mimo spádové obce, v dojezdové vzdálenosti do 15 km od Poličky.
 • Konkrétně se jedná o tyto obce:

Polička, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jimramov, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldříš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Ubušín.

 • Maximální kapacita služby je 16 klientů denně.

Služba nabízí

Osobní asistence poskytuje podporu klientům v těchto základních oblastech:

 • běžná péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, prostorová orientace, pomoc při pohybu v domácnosti i mimo ni, přesuny z lůžka na vozík apod.)
 • pomoc při osobní hygieně (koupel, umývání, péče o vlasy, pomoc při použití WC)
 • pomoc při zajištění stravy (příprava, ohřátí, podání jídla a pití)
 • zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky, údržba domácnosti a osobních věcí)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (různé nácviky, čtení, luštění křížovek, hry…)
 • podpora při kontaktu se společností (doprovod k lékaři, na úřady, za různými službami, na kulturní akce…)
 • pomoc při uplatňování práv a v dalších záležitostech (podpora při jednání na úřadech, firmách, s dodavateli energií, při zajištění kompenzačních pomůcek, návazných služeb aj.)

Osobní asistence pomáhá pečovat rodinám o své blízké:

 • spolupracuje s rodinnými příslušníky, kteří se starají o své blízké,
 • pečujícím osobám umožňuje chodit do zaměstnání,
 • umožňuje snížit náročnost v péči o uživatele, zajistit odpočinek a zlepšení rodinných vztahů trpících nepřetržitou péčí.

Ceník služby

Osobní asistence je ze zákona službou placenou. Klienti služby si na její zajištění přispívají podle níže uvedeného ceníku.

Rozsah asistence

Dny a čas poskytování

Cena za hodinu

Asistence do 3 hodin denně

pracovní dny

v čase 7-18 hodin

120,- Kč

Asistence 3 – 6 hodin denně

pracovní dny

v čase 7-18 hodin

110,- Kč

Asistence 6 a více hodin denně

pracovní dny

v čase 7-18 hodin

95,- Kč

Asistence bez rozlišení trvání mimo běžnou pracovní dobu

pracovní dny od 18 do 7

hodin, víkendy a svátky

125,- Kč

Na úhradu osobní asistence můžete využít např. příspěvek na péči, s jehož vyřízením Vám rád pomůže vedoucí služby.

Informace pro zájemce

 • Pokud máte zájem pro sebe nebo někoho ze svých známých zajistit osobní asistenci, kontaktujte nejlépe telefonicky nebo e-mailem vedoucího služby. Domluví si s Vámi osobní schůzku, kde se dozvíte všechny potřebné informace.
 • Před samotným přijetím do péče ještě probíhá sociální šetření v místě bydliště zájemce a společné plánování rozsahu a podoby péče. O poskytování péče se uzavírá písemná smlouva.

Registrovaná sociální služba Osobní asistence je poskytovaná dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrační číslo služby: 8984849