Kruh přátel poličské Charity

"Oslovuje Vás a je Vám blízké, co poličská Charita pro lidi dělá? Chtěli byste být blíže při tom?"

Staňte se členem Kruhu přátel poličské Charity a podpořte tím Oblastní charitu Polička tím, že:

  • se zavážete přispívat na činnost Oblastní charity Polička minimálně 500 Kč ročně

Člen Kruhu přátel poličské Charity:

  • obdrží 2 x ročně Zpravodaj poličské Charity
  • minimálně 1 x ročně bude pozván na setkání členů Kruhu přátel poličské Charity
  • získá větší vhled do dění v Charitě
  • bude informován a zván na všechny akce pořádané Oblastní charitou Polička 
  • dostane potvrzení o přijetí daru pro své daňové účely

Členství v Kruhu přátel je vztah založený na:

  • zájmu o neziskový sektor zabývající se sociálně-zdravotní problematikou
  • ochotě se v této oblasti angažovat a pomáhat
  • respektu k hodnotám, na nichž je Charita vystavěna 
  • porozumění, důvěře a úctě mezi oběma stranami

Při 20. výročí založení Diecézní charity Hradec Králové a 20. výročí založení Oblastní charity Polička byli oceněni hned dva členové Kruhu přátel poličské Charity.

Zlatý kříž obdržela zakladatelka Oblastní charity Polička a Přítel poličské Charity Jana Stodolová

Přítel poličské Charity Jiří Coufal

Právní úprava dárcovství

Politika státu směřuje k tomu, aby se podoba financování neziskového sektoru co nejvíce přiblížila stavu v západní Evropě, tj. v maximální míře se opírala právě o dárcovství. Naše společnost je zatím jen částečně připravena cíleně podporovat zařízení, která zde po čtyřicet let financoval sám stát. Pokud však má Oblastní charita Polička obstát, musí se tomuto trendu přizpůsobit. Proto od září 2005 pracuje na posílení institutu dárcovství (fundraising).

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – fyzická osoba může použít odečitatelnou pložku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.