Otevřené dveře

Poslání:

Podporovat dospělé osoby s duševním onemocněním v samostatném zvládání jejich života a snažit se jim pomáhat v naplňování jejich životních plánů a cílů tak, aby se ve svém prostředí cítili spokojeně aplnohodnotně.

 

Cíle služby:

Ve vztahu ke klientům:

 • posilovat sebevědomí a samostatnost
 • pomáhat získat nové sociální kontakty, navazovat přátelské mezilidské vztahy
 • podporovat lepší pochopení, zvládání a přijetí jejich choroby
 • pomoci získat a upevnit další dovednosti a znalosti potřebné v běžném životě.
 • podpořit tvorbu a prohloubení pracovních návyků, získat praktické zkušenosti a rozvíjet manuální zručnost
 • podněcovat rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností

Ve vztahu ke společnosti:

 • podporovat změnu postoje společnosti k osobám s duševním onemocněním

 

Cílová skupina:

Otevřené dveře jsou určeny pro dospělé lidi s duševním onemocněním od 18 let žijících na území okresu Svitavy, kteří v důsledku svého duševního onemocnění potřebují profesionální podporu a pomoc.

Hlavní diagnostická skupina: psychotické a afektivní poruchy (F2 a F3), dále poruchy osobnosti při větších problémech s adaptací, úzkostné a neurotické poruchy s chronickým průběhem, lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací.

 

Kapacia služby:

Ambulantní i terénní formy: 56 klientů

 

Odmítnutí a odložení přijetí do služby:

Středisko OD může žadateli odmítnout uzavřít Dohodu o poskytování sociální služby z následujících důvodů:

 • středisko neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá
 • žadatel o službu nesplňuje kritéria cílové skupiny uživatelů OD

Důvody odložení přijetí do služby:

 • kapacita zařízení je naplněna (v takovém případě je žadatel zařazen do evidence žadatelů o službu a je o tomto postupu informován)

 

Zásady poskytovaných služeb:

Zásady ve vztahu ke klientům:

 • individualizace služeb, v centru pozornosti stojí vždy zájmy a cíle uživatele, jeho přání, potřeby a představy v souladu s jeho schopnostmi a posláním střediska, základem působení je individuální přístup k uživatelům
 • respektování a dodržování práv uživatelů, zachovávání lidské důstojnosti, rovnost příležitostí, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
 • podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů, včetně nezávislosti na službě samotné
 • partnerský a rovný přístup k uživatelům, každý uživatel je vnímán jako rovnocenný partner a jeho názory a přání jsou respektovány, nedochází k upřednostňování zájmů jednoho uživatele vůči druhému
 • podpora zachovávání přirozených vazeb
 • zachovávání mlčenlivosti

Zásady ve vztahu k organizaci, ke kolegům:

  • týmová spolupráce, respektování názoru, sdílení společných hodnot a cílů
  • loajalita k zaměstnavateli
  • spolupráce s ostatními středisky organizace
  • odbornost a kvalifikovanost pracovníků, prohlubování znalostí při celoživotním vzdělávání

Zásady ve vztahu k veřejnosti:

  • informování veřejnosti o službě a aktivitách střediska OD a její cílové skupině (články a odkazy v tisku, na webu, facebooku, další akce viz níže apod.)
  • pořádání osvětových a destigmatizačních akcí s cílem přiblížit veřejnosti problematiku duševních nemocí a psychiatrie obecně, přispívat k odstraňování mýtů a předsudků, které se s duševními nemocemi pojí, a zvýšit tak toleranci společnosti vůči duševně nemocným lidem (Den otevřených dveří, besedy pro školy a veřejnost, výstavy, zveřejňování článků apod.)
  • otevřenost pro dobrovolné pracovníky, praktikanty i další příznivce
  • spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními

 

Ceník služeb:

Služba je poskytována bezplatně.

 

Vlastní průběh služby

  • jednání se zájemcem o službu – představení služby zájemci
  • podání žádosti o službu
  • uzavření dohody o poskytování služby
  • mapování sociální situace a potřeb uživatele
  • stanovení osobního cíle uživatele
  • příprava plánu k dosažení osobního cíle uživatele
  • vlastní realizace stanoveného plánu
  • vyhodnocování plánu a naplnění cíle

 

 

Kde je služba poskytována

Ambulantně
 • Vrchlického 10, Polička (kancelář pracovníků, prostor pro skupinové aktivity)
 • Masarykova 22, Polička (terapeutický obchod Fimfárum)
 • náměstí Míru 138/80, Svitavy (každé první úterý v měsíci 13 - 17 hodin)
Terénně
 • v přirozeném a jiném prostředí uživatele (domov, zdravotní a sociální organizace, úřady, obchody, jiná veřejná místa,...)

 

Kdy je služba poskytována

Služba je poskytována v pracovních dnech.

Konzultační den:    každá středa od 8 - 10 hodin v Charitním domě IV.

Ambulantní forma: po, út, st, pá            7:00 - 15:30

                                                  čt             7:00 - 17:00

                                  každé první úterý v měsíci od 13 - 17 hodin - v Nadaci Josefa Pívy

                                                  (náměstí Míru 138/80 Svitavy)

Terénní forma:        po - pá                     7:00 - 15:30

 

Kdo službu poskytuje

 • sociální pracovníci
 • pracovník v sociálních službách

 

Jak požádat o službu

 • podáním písemné žádosti: formulář ke stažení ZDE
 • telefonicky kontaktovat vedoucího (tel.: 731 598 763)
 • osobně (po předchozí domluvě) navštívit vedoucí na adrese Vrchlického 10, Polička. 

 

 

znakTato služba je financována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.