Logo OPZ barevné

Projekt Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska je spolufinancován Evropskou unií.

Občanská poradna

Poslání:

Posláním občanské poradny je naučit občany, samostatnosti, odpovědnosti, orientovat je a pomoci jim v situacích, které vnímají jako obtížné a bez cizí pomoci neřešitelné. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden je poslání poradny ovlivňovat pozitivním směrem vývoj politiky a sociálních služeb. Poradny upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

 

Principy občanského poradenství:

Všeobecnost

Na poradnu se může se svým problémem obrátit každý občan.

 
Bezplatnost

Občanské poradenství je zásadně bezplatné.

Diskrétnost

Údaje, které se v poradně zjistí od klienta či o klientovi, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude (bez jeho vysloveného souhlasu) předáno nikomu mimo OP. Jsou důvěrné. Klient může vystupovat anonymně. Poradce i organizace provozující poradenské služby jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy ČR. 

Nestrannost

Služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.       

Nezávislost

Občanská poradna poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Cíl:

Cílem služby je informovaný uživatel, který dokáže řešit svoji nepříznivou životní situaci sám či s pomocí informací, rad a případně další pomoci poradny a jiných služeb.

Cílem služeb je poskytovat službu bezpečnou a odbornou, která rozvíjí důstojný život uživatelů. Ovlivňovat pozitivním směrem vývoj sociální politiky a sociálních služeb upozorňováním na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Spolupracovat spolu s veřejnou správou na zmírnění těžkosti života lidí.

Poskytované služby:

Občanské poradenství je odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací. Je charakteristické způsobem práce s klientem, zplnomocňováním klienta a komplexním přístupem k němu a jeho situaci.

Uživatelům našich služeb zajišťujeme informace, rady a aktivní pomoc.

Poskytujeme poradenství v oblastech:

 • rodinných a mezilidských vztahů,
 • pracovních vztahů,
 • bydlení,
 • majetkoprávních vztahů,
 • sociálního zabezpečení a péče,
 • dluhové problematiky,
 • spotřebitelské problematiky,
 • v dalších oblastech.

V případě potřeby zprostředkováváme  kontakt se specializovanými pracovišti a odborníky v regionu.

Podle novely č. 64/2017 Sb., insolvenčního zákona, naše poradna za  dlužníky od 1. 7. 2018 nepodává insolvenční návrhy spojené s návrhem na oddlužení. Provádíme poradenství, které spolehlivě poslouží klientovi k přípravě potřebných materiálů k oddlužení.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou všichni občané, kteří se na občanskou poradnu obrátí a jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit oprávněné zájmy.

Provozní doba (úřední hodiny občanské poradny pro veřejnost):

Polička, Vrchlického 185, 572 01 Polička, tel. 461 723 758

Po 8:30 –12:00, 14:00–16:30

Čt  8:00 –12:00, 13:00 –16:00  

Kontaktní místo Litomyšl: Nový kostel, ul. Moravská 1222,  570 01 Litomyšl

Út 13:00 –16:00

Kontaktní místo Bystré: Multifunkční dům, náměstí Na podkově 68, Bystré

St 13:00 –16:00

Personální zajištění služeb:

Služby občanské poradny zajišťují vyškolení poradci.

Ceník služeb:

Poskytované poradenské služby jsou bezplatné.

Způsob požádání o službu:

 • osobně navštívit poradnu v úředních hodinách, 
 • telefonicky kontaktovat poradnu, tel. 461 723 758,
 • zaslat svůj dotaz e-mailem: op.ndc@pol.hk.caritas.cz,
 • dopisem na adrese: Vrchlického 185, 572 01 Polička