Denní stacionář

Poslání:

Denní stacionář Oblastní charity Polička podporuje rozvoj osobnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením z Poličska, Litomyšlska a Svitavska  podle jejich individuálních potřeb. Zaměřujeme se především na nácvik a upevňování schopností a dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným  postižením, které:

 • v době přijetí dosáhly věku 14 – 70 let,
 • mají přechodné nebo trvalé bydliště v regionu Poličky, Litomyšle, Svitav a jejich spádových obcí.

Maximální kapacita je 8 uživatelů na den ( 3-4 uživatelé na jednoho asistenta).

 

Cíle:

 1. Posílit  samostatnost uživatelů  a získat dovednosti potřebné pro běžný život, především v oblastech:                 
 • péče o vlastní osobu
 • péče  o domácnost

Nedílnou součástí programu  Denního stacionáře bude nácvik těchto činností. Míru podpory upřesníme mapováním potřeb jednotlivých uživatelů a postupy stanovíme v individuálním plánu včetně systému hodnocení. Plnění cíle bude vyhodnocováno jednou ročně na základě Individuálního plánování.

 1. Pomoc a spolupráce s rodinou uživatele:
 • poskytnout rodině prostor  pro odpočinek, docházku do zaměstnání,...

Docházku do stacionáře co nejvíce přizpůsobíme potřebám uživatele a jeho rodiny. Uživatel si může zvolit způsob dopravy do stacionáře (nabídka Svozu naším autem) a v rámci denního programu také čas příchodu a odchodu ze stacionáře. Plnění cíle vyhodnotíme statisticky podle záznamů docházky uživatelů.

 • nabídnout odborné poradenství  a zprostředkováním informací
 • Každému uživateli bude nabízeno odborné poradenství (např. při jednání s úřady, lékaři, obstarávání osobních záležitostí) a jednou ročně zorganizujeme podpůrné a informační setkání uživatelů a jejich opatrovníků (rodin) v Denním stacionáři. Plnění cíle bude sledováno na základě zápisu o setkání s rodiči.
 1. Obohacovat společenský a kulturní život uživatelů (předcházení sociální izolace, pomoc při začlenění do kolektivu):
 • účast na společenských a  kulturních akcích v regionu

Uživatelům budeme nabízet v rámci programu Denního stacionáře návštěvu kulturních akcí v Poličce a okolí (výstavy, divadla, vzdělávací programy, návštěvy knihovny, ...) v týdenním programu DS budou také zařazeny procházky spojené s nacvičováním sociálních dovedností (orientace ve městě, nákupy, ...) Plnění cíle bude sledováno v ročním přehledu akcí.

 • společné výlety se střediskem AC dílny

Budeme nabízet také účast na společných výletech, pobytech, ... (minimálně 3 x ročně celodenní výlet) Plnění tohoto cíle bude sledováno v ročním přehledu akcí.

Nabízené služby:

V Denním stacionáři Oblastní charity Polička:

Podporujeme rozvoj osobnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich seberealizaci podle individuálních potřeb.

Poskytujeme pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, zaměřujeme se na nácvik a upevňování dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí.

Posilujeme sociální růst a rozvoj vztahů vedoucí ke zlepšení kvality života a lepšímu začlenění do společnosti.

Průběh služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy (stravování je zajištěno dodavatelsky v zařízení),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (činnost s prvky muzikoterapie, arteterapie, sportovní a pohybové aktivity, apod.),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (účast na společenských a kulturních akcích, výlety, letní pobyty apod.),
 • sociálně terapeutické činnosti (nácvik dovedností potřebných v běžném životě, podpora samostatnosti, spolupráce s rodiči uživatelů, konzultace a individuální rozhovory s rodiči, poskytování informací, vyjednávání v zájmu uživatele služeb),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatele (všeobecné sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí uživatele),
 •  v závislosti na získaných financích nabízíme i další aktivity (muzikoterapie, rehabilitační cvičení, arteterapie, hipoterapie, canisterapie),
 • Fakultativní službou je doprava uživatelů charitním svozovým vozidlem (je upraveno pro převoz vozíčkářů).

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služby Denního stacionáře jsou poskytovány každý pracovní den od 7 do 15 hodin, případně dle potřeb uživatelů.

Z prostorových důvodů nemůžeme přijmout osoby upoutané na lůžko.

Zájemce není možné přijmout také z důvodu naplněné kapacity stacionáře.

Zásady poskytování služby: 

Při poskytování služeb v Denním stacionáři vycházíme z těchto principů:

 • respektování a dodržování základních lidských práv dle Listiny základních práv a svobod, respektování práva uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrných informací,
 • naplňování individuálních potřeb – poskytované služby se přizpůsobují individuálním potřebám a představám jednotlivých uživatelů v souvislosti s dohodnutými individuálními plány,
 • partnerský přístup k uživatelům – respektujeme každého uživatele služeb jako rovnocenného partnera, jehož názory, přání, rozhodnutí jsou vždy brány vážně. Nedochází také k upřednostňování zájmů jednoho uživatele před druhým.
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti – služby jsou poskytovány s cílem umožnit každému uživateli služeb maximálně zapojit své schopnosti a dovednosti,
 • odborné poskytování služeb – veškerý personál zařízení se snaží o neustálé zkvalitňování služeb, např. vzděláváním pracovníků, spoluprací s jinými subjekty, využíváním nabídky služeb regionu apod.