Logo OPZ barevné

AC dílny - sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

Poslání:

V AC dílnách Oblastní charity Polička usilujeme o rozvoj pracovních dovedností a samostatnosti dospělých lidí s mentálním postižením z Poličska, Litomyšlska a Svitavska pomocí pravidelných pracovních činností. Upevňováním praktických a sociálních návyků napomáháme tomu, aby se jejich život co nejvíce podobal životu lidí bez postižení.


Cílová skupina:

Dospělí lidé s  mentálním postižením, kteří

 • v době přijetí dosáhli věku 18 -ti let, až do věku odchodu do starobního důchodu,
 • náleží do spádové oblasti Poličky, Litomyšle, Svitav a obcí k těmto městům přináležejících.

 Maximální kapacita střediska je 18 uživatelů služeb/den.

Poskytované služby:

Služby, které jsou v AC dílnách poskytovány, napomáhají uživatelům služeb:

 • získat zkušenosti s pracovní činností, osvojit si pracovní návyky a spolupráci v kolektivu,
 • posílit samostatnost v sebeobsluze a péči o domácnost, orientaci v okolí i každodenním rozhodování, rozšířit dovednosti nezbytné pro praktický život,
 • smysluplně trávit volný čas, udržovat pravidelný kontakt se společností a navazovat sociální vztahy

Průběh služby:

 • pracovní terapie v keramické dílně, dřevodílně, výtvarné  dílně, cvičné kuchyni a terapeutickém obchodě Fimfárum,
 • nácvik praktických dovedností potřebných  v každodenním životě (os. hygiena, sebeobsluha, domácí práce apod.),
 • vzdělávací aktivity  podle individuálních potřeb klienta ( práce na  PC, atd.),
 • poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy,
 • upevňování a zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (účast na společenských, kulturních a sportovních akcích),
 • spolupráce s rodinou uživatelů, konzultace a individuální rozhovory, poskytování informací, individuálních rad, vyjednávání v zájmu uživatele,
 • všeobecné sociální poradenství,
 • možnost každodenního svozu uživatelů (fakultativní činnost).

Možnost dalších doplňkových aktivit:  

 • sportovní a pohybové aktivity, 
 • canisterapie (terapie se psy) a hippoterapie (terapie s koňmi),
 • činnosti s prvky muzikoterapie, činnosti s prvky arteterapie, 
 • rekreační pobyty, výlety, zájmové činnosti.

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služby AC dílen jsou poskytovány každý pracovní den od 7 do 15 hodin.

Zájemce není možné přijmout z důvodu naplněné kapacity střediska.

Dlouhodobý cíl našich služeb

 • získání zkušenosti s pracovní činností, osvojení si pracovních návyků a spolupráci v kolektivu,
 • posílení samostatnosti v sebeobsluze a péči o domácnost, orientaci v okolí i každodenním rozhodování,
 • smysluplné trávení volného časuje, získání praktických dovedností a sociálních návyků, rozšíření znalostí nezbytných pro praktický život.,
 • udržování pravidelného kontaktu  se společností a navazování sociálních vztahů,
 • naplňování individuálních potřeb.

Krátkodobé cíle jsou stanovovány vždy na konkrétní rok v lednu na poradě AC dílen. 

Podpořte nás