Tříkrálová sbírka

vizuál2_A4 - kopie

Vážení a milí přátelé charitního díla,

srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme, že jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali.  Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a naději. Tříkrálová koleda opět zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, které bude jako při minulém ročníku, více či méně osobní nebo tzv. on-line.  Vážíme si přízně, kterou jste nám vždy při Tříkrálové sbírce vyjádřili Vaší štědrostí, a tím i upřímným zájmem o charitní služby a projekty, které touto sbírkou podporujeme. Pojďme se opět spolu zapojit do největší sbírkové akce v republice a začít nový rok dobrým skutkem. Pomůžeme tak vytvořit nejeden příběh o lidské dobrotě, blízkosti, sdílení a pomoci. Děkujeme Vám, že i tentokrát máme možnost a naději u toho být společně.

Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 16. ledna 2022. Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí.

Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým závazkem.

S úctou Vaše Oblastní charita Polička

 

Možnosti přispění

STATICKÉ KASIČKY

Přispět můžete osobně - vložením do pokladničky (od 1. do 16. ledna 2022). Seznam umístěných kasiček v rámci Poličky najdete zde. Informace ke kasičkám dále v obcích regionu najdete zde.

DÁRCOVSKÁ SMS

Poslat mžete také šlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)

Na číslo: 87 777

Více na www.darcovskasms.cz 

PŘEVOD

Přispět můžete rovněž bezhotovostně - zasláním příspěvku na bankovní účet TKS č.: 66008822/0800 v. s. 777955021 (s tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek generován přímo Oblastní charitě Polička). Tato varianta bude možná do 31. ledna 2022.

TKS 2022 QR 66008822-0800 vs 777955021

 

 

ONLINE KASIČKA

"Vhodit" svůj příspěvek můžete do virtuální kasičky na webu Tříkrálové sbírky. 

Ve druhém kroku nezapomeňte vybrat lokalitu, aby sbírka mohla pomáhat přímo ve vašem okolí. 

přispět online 

 

hvezda2

Další informace ke koledování A DAROVÁNÍ V Poličce A POLIČSKÉM REGIONU

zde

 

hvezda2

Vyprávění pro děti

TŘI KRÁLOVÉ - KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR

Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách.

Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze.

Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému.

Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.

Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou.

(Z knihy V. Schauber, M. Schindler "Velká kniha o svatých ", kterou vydalo nakladatelství Doron.)

 

hvezda2

"Christus mansionem benedicat"

"Kristus žehnej tomuto domu"

V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu.

Lidová zbožnost vytvořila z toho během staletí legendu o svatých Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Jejich monogramy K + M + B se píší na dveře domu o svátku Zjevení Páně - lidově Tří králů.

Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v  obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

 

 

hvezda2

Tříkrálový koncert 2022

Na podporu sbírky vystoupí Tata Bojs, Petr Bende a další ...

Koncert vynesl překvapivou částku

PARALAX_1920x1000_koncert

Děkujeme za Vaši štědrost a solidaritu, děkujeme, že jste opět s námi

- na vlně tříkrálového darování.  

 

Screenshot 2021-12-19 at 23-43-35 Tříkrálová sbírka - Darujte online