Firemní dárci

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

V minulých letech nás podpořili:

Firemní dárci Oblastní charity Polička v roce 2019

 • ABPLAST, s. r. o. – dlouhodobý významný dárce Charity
 • ProjectSoft HK a. s. – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Psychiatrická ambulance Polička s. r. o. - MUDr. Jarmila Novotná – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Římskokatolická farnost Polička – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Skupina MEDESA (MEDESA s. r. o.; MEDESA CARE s. r. o.) – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Stomatologie Ševčík s. r. o.
 • ZŠ Na Lukách - třída 6. B.

Jakým způsobem nám můžete pomoci?

Pokud nám chcete pomoci, můžete např.:

 • darovat peněžitý dar,
 • věnovat věcný dar,
 • nabídnout svou dobrovolnou práci, pomoc 
 • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
 • zprostředkovat užitečné kontakty,
 • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava dárcovství

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru apod.). Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Chcete poličskou Charitu obdarovat? Kontakt: ZDE