Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální a zdravotnické služby občanům města Poličky a okolních obcí a některé sociální služby také občanům regionu Litomyšlska.

Je součástí Diecézní charity Hradec Králové, národní organizace Charita Česká republika a mezinárodní organizace Caritas Internationalis.

 

Poslání

Posláním Oblastní Charity Polička je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné situaci.

Principy služeb Oblastní charity Polička

  • Přístup k uživatelům služeb v duchu křesťanské lásky a desatera Vzorem a příkladem pro nás pracovníky je přikázání lásky: „Miluj bližního svého jako sebe samého“, kdy se snažíme k člověku přistupovat jako k neopakovatelné a jedinečné bytosti. Práci v organizaci vnímáme nejen jako zaměstnání, ale také jako poslání. Za součást práce s uživateli považujeme i pomoc při naplňování či zprostředkování jeho spirituálních a náboženských potřeb.
  • Respekt a tolerance k odlišnostem uživatelů Každého člověka přijímáme s vlídností a respektem bez ohledu na jeho sexuální orientaci, příslušnost k rase či náboženskému vyznání. Nikomu není vnucována křesťanská víra, naopak se nepřistupuje s předpojatostí k lidem s různými odlišnostmi. • Princip rovnosti a nestrannosti Služby stavíme na partnerském přístupu k uživateli. Respektujeme životní návyky a zkušenosti uživatelů.
  • Odbornost a efektivnost služeb Podporujeme vzdělávání a prohlubování odbornosti pracovníků. Hospodárně využíváme zdroje.
  • Spolupráce s dalšími institucemi a odborníky s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb a zajištění návaznosti dalších služeb. Spolupracujeme se sociálním prostředím uživatele s cílem podporovat přirozené vztahové sítě a posílit samostatnost a nezávislost uživatele na službě. Spolupracujeme s veřejností s cílem informovat o našich službách a podílet se na utváření občanské společnosti.

Historie

Organizační struktura

Služby, které poskytujeme