Logo OPZ barevné

Projekt Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska je spolufinancován Evropskou unií.

Občanská poradna

Obrazová procházka Občanskou poradnou

Jak Občanská poradna slouží

1.   Poskytuje informace, podporu a pomoc v oblastech:

a)   zaměstnání a pracovní vztahy:

 • informace o pracovních smlouvách, o řádném vzniku, zániku nebo změně pracovního poměru (výpovědi, dohody), o nárocích vyplývajících z pracovního poměru (náhrada škody), o právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • informace o evidenci na úřadě práce, podpoře v nezaměstnanosti

b)    rodina a mezilidské vztahy:

 • informace související se vznikem a zánikem manželství (rozvodové situace), návrhy na rozvod, svěření dítěte do péče a úprava styku s dítětem, stanovení výživného na dítě, manžela, rozvedeného manžela
 • problematika domácího násilí (informace, rady, zprostředkování pomoci)

c)   bydlení:

 • informace o nájmu, podnájmu, uzavírání, ukončování nájemních vztahů, právech a povinnostech pronajímatele a nájemce
 • problematika vlastnictví a spoluvlastnictví domu nebo bytu, trvalého pobytu, věcných břemen, sousedských vztahů

Naše organizace neposkytuje a nezprostředkovává bydlení.

d)    majetkoprávní vztahy:

 • informace o formách vlastnictví (podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná břemena), o nabývání a pozbývání vlastnického práva, o právech a povinnostech vlastníků
 • problematika dědění, průběhu dědického řízení, darování

e)   dluhová problematika a exekuce:

 • informace o právech a povinnostech dlužníků a věřitelů, o průběhu exekučního řízení, pomoc s návrhy rodinných rozpočtů, splátkových kalendářů
 • informace o právech a povinnostech osob, které bydlí s dlužníkem v jedné domácnosti
 • pomoc v komunikaci s exekutory
 • rozbor ekonomické a sociální situace dlužníka
 • pomoc s přípravou materiálů k oddlužovacím návrhům (při žádosti dlužníka o osobní bankrot)

f)    ochrana spotřebitele:

 • nformace a pomoc při vymáhání práv spotřebitele (pomoc při komunikaci s prodejcem, při reklamaci, informace o uzavírání spotřebitelských smluv)

g)    sociální zabezpečení:

 • informace o sociálních dávkách, sociálních službách, o důchodovém a nemocenském pojištění (podmínky pro získání nároku, vznik, průběh)

h)   právní ochrana občana:

 • informace o omezení svéprávnosti, opatrovnictví, ochraně osobnosti
 • správní řízení (přestupky, atp.)

i)     trestní právo:

 • informace o průběhu trestního řízení, právech poškozených (trestní oznámení)

V těchto oblastech poradna poskytuje aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, návrhy, žádosti, opravné prostředky. Vysvětlujeme znění příslušných právních norem souvisejících s problémem klienta nebo jím přinesené dokumentace. Propočítáváme splátkové kalendáře apod. Vzhledem k šíři problematiky nemůžeme taxativně vyjmenovat všechny činnosti. Přizpůsobujeme svoji práci možnostem a schopnostem klienta (nepracujeme za něho, ale s ním).

2.    Poradna svou činností působí na zlepšení chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.

Více informací dostanu ZDE od vedoucí Občanské Poradny

 

Občanskou poradnu podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři