Ceník služeb Denní stacionáře:

podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.

platný od 1. 1. 2018

Cena základních poskytovaných úkonů (dohled, pomoc při sebeobsluze, tvoření s klienty, vycházky…):

Podle náročnosti na péči jsou úkony rozděleny do dvou sazeb:

  • Sazba 40 Kč/hod. je za úkony, které uživatel zvládá sám, pouze s dohledem pracovníka.
  • Sazba 60 Kč/hod. je za úkony, s kterými pracovník uživateli pomáhá, případně je vykonává přímo pracovník.

Míra potřebné podpory u každého uživatele se může měnit (podle zdravotního, psychického stavu, nálady, věku, ...). Pokud bude mít uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) dojem, že se změnila jeho situace a je třeba provést kontrolní sledování, může o to požádat vedoucí Denního stacionáře. .

Program s časy úkonů a výpočty plateb jsou pro Vás k nahlédnutí v kanceláři vedoucí Denního stacionáře.

Ceny ostatních úkonů :

  • Oběd:          60 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy
  • Pitný režim: 10 Kč za den (po celý den k dispozici voda s citrónem, sirup a čaj, možnost uvaření                      kávy,...)
  • Svoz:            5 Kč/km (uživatelům, může být poskytnuta sleva dle příspěvku obce)
  • Doprava na nepravidelné akce:             2,50 – 5 Kč/km /dle typu a vytížení auta/

Vedoucí Denního stacionáře je povinna zpracovat vyúčtování za služby do 10. pracovního dne následujícího měsíce.

Uživatel (zákonný zástupce) se zavazuje zaplatit úhradu podle měsíčního vyúčtování na účet Oblastní charity Polička číslo: 351105664/0600, nebo hotově pokladníkovi AC dílen OCHP. A to nejpozději do 30 dnů po vystavení dokladu o vyúčtování.

O změnách výše úhrady bude uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) včas písemně informován.

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Trmačová

                     vedoucí Denního stacionáře

V Poličce dne 6.12. 2017