Setkání pozůstalých

Setkání pozůstalých

Mší svatou v kostele sv Michaela a posezením u kávy v Charitě si pozůstalí po zemřelých, společně se členy hospicového týmu Domácího hospice sv. Michaela, 11. listopadu 2017 zavzpomínali na lidi, kterým v uplynulém roce v závěru jejich života dosloužili.

DHP 1"Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře bohatou hostinu. Sejme na této hoře závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, setře Pán, Hospodin, slzy z každé tváře. Hanbu svého lidu odejme na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něj, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v nějž jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy!“ Hospodinova ruka spočine na této hoře." Iz 

Setkání pozůstalých začalo v kostele sv. Michaela mší svatou za zemřelé, slouženou p. farářem Tomášem Enderlem. PSešli se na ni pozůstalí po lidech, jejichž životrní pouť se uzavřela v průběhu tohoto roku, doprovázeni domácím hospicem sv. Michaela. Všichni jeho členové  hospicového týmu se také podíleli na průběhu mše. Čtení četl MUDr. Grodl, žalm zpíval MUDr. Haman a na varhany hrála MUDr. Gapová. Zdravotní sestry četly prosby a přinášely obětní dary. Po mši svaté byli všichni účastníci pozváni na posezení u kávy na Charitu.

Domácí hospic sv. Michaela vznikl v roce 2014 jako alternativa nemocničním zařízením pro umírající na Poličsku. Umožňuje lidem závěr života prožívat až do samotného konce doma, mezi svými. Svými pracovními úvazky malý hospicový tým, je tvořen některými obvodními lékaři, zdravotními sestrami Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Poička, psychoterapeutem a duchovními.  Za tři roky svého fungování posloužil 16ti lidem. Postupně důvěra lidí v to, že i závěr života svého blízkého, při adekvátní pomoci a zdravotní podpoře lze zvládnout doma, vzrůstá. Letos tuto službu pro lidi z Poličky a z okolních obcí využilo 5 osob.

Štěpánka Dvořáková