Poličská Občanská poradna může řešit oddlužení fyzických osob

Občanská poradna Oblastní charity Polička pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na povolení oddlužení již několik let. I podle novely insolvenčního zákona, účinné od 1. 7. 2017, podmínky pro sepisování a podávání návrhů za dlužníky splňujeme. Tyto služby, včetně dluhového poradenství, poskytuje bezplatně.

Nebojte se na nás obrátit. Rádi se Vám budeme věnovat, třeba jako panu Novákovi v následujícím fiktivním rozhovoru:

Rozhovor z občanské poradny

Do občanské poradny přišel pan Josef Novák:

„Víte, chtěl bych pomoci sousedovi. Neví si rady. Zadlužil se kvůli synovi a syn s ním teď už nekomunikuje. Dluhy prý jsou jeho. Chápete?! Slyšel jsem o možnosti oddlužení, a tak se ptám, jestli by to byla cesta právě pro mého známého.“

„Pane Josefe, jste tady dobře. Zkusíme o možnosti oddlužení podle současné právní úpravy mluvit. Zákon upravující oddlužení se už několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017. Podle této novely si však dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat sám.“

„ A na koho se tedy může obrátit?“

„Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské poradny), kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh na oddlužení pouze v případě, že má právnické či ekonomické vzdělání v magisterském programu. Navíc se zpřísnila pravidla pro podávání návrhů a insolvenční návrhy musí být k soudu posílány pouze elektronickou formou.“

„Prosím Vás, kolik by ta záležitost stála?“

„Pokud návrh na insolvenci spojený s návrhem na povolení oddlužení podává advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 4.000 Kč (nebo v případě společného oddlužení manželů 6.000 Kč). Částky jsou uvedeny bez DPH. Ovšem akreditované osoby (neziskové organizace, občanské poradny) služby poskytují dlužníkům bezplatně.“

„Tak to by měl můj soused šanci!“

„Ano, určitě. Mimo to však bude muset ještě splnit určité podmínky, ale ty bychom s ním podrobně probrali až při osobní návštěvě.“

„A proč si vlastně dlužníci již nemohou podávat návrhy na oddlužení k soudu sami?“

„Změna zákona reaguje na situaci, kdy na území České republiky provozovalo svou činnost velké množství komerčních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc se sepsáním návrhů na oddlužení. Jejich služby však postrádaly profesionalitu a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.“

„Chápu dobře, že stát chce tímto zákonným opatřením vlastně pomoci dlužníkům, aby jejich návrhy byly sepsány kvalitně?“

„Ano, určitě. Především však o oddlužení nebudou žádat lidé, jejichž finanční situace podmínkám insolvence vůbec neodpovídá a které na to nikdo neupozornil.“

„Tak to je dobrá zpráva. A jaké podmínky tedy dlužník musí splňovat, aby měl na oddlužení šanci?“

„Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem, musí mít dva a více věřitelů, musí mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti. Soudu je povinen přiznat všechny své věřitele a jejich pohledávky vůči své osobě. Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu a během této doby musí být dlužník schopen zaplatit minimálně 30 % dluhů. Své dluhy splácí buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele zákona také kombinací obou způsobů.“

„A jak celá záležitost po podání návrhu vlastně pokračuje?“

„Odeslaný insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení je krajským soudem přijat a posouzen, zda obsahuje všechny náležitosti a je-li srozumitelný a důvodný. Pokud je vyhodnocen jako bezvadný a důvodný, vydá soud rozhodnutí o úpadku. Soudem přidělený insolvenční správce poté osloví dlužníka. Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu oddlužení. Insolvenční správce musí navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam.“

„Insolvenční správce však určitě nedělá svoji práci zadarmo?“

„Insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši 1.089 Kč nebo 1.634 Kč (v případě oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázová odměna 250 Kč za každou přihlášenou přezkoumanou pohledávku. Na všechny tyto výdaje se dlužník prostě musí připravit, pokud o insolvenci usiluje.“

„A kdo vlastně o způsobu oddlužení rozhoduje?“

„O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud na základě zprávy a návrhu insolvenčního správce.“

Musí soud vyhovět návrhu dlužníka o tom, jakým způsobem budou jeho dluhy splaceny?“

„Ne, soud tímto návrhem vázán není. Dlužník se musí rozhodnutí soudu podřídit.“

„A co se stane po pěti letech řádného splácení?“

„Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude po skončení pětiletého období soudem osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů.“

„To všechno zní pro mého souseda nadějně. Můžeme se na vás tedy obrátit? Přišel bych s ním.“

„Ano, určitě. Můžeme si domluvit termín schůzky.“

Jana Flídrová

Kontakty na Občanskou poradnu najdete ZDE

Podpořte nás