Osobní asistence

Poslání:  

Posláním střediska Osobní asistence Oblastní charity Polička je podporovat uživatele služeb z Poličky a spádových obcí v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí. Služba osobní asistence pomáhá se vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít plnohodnotný život.

Cílová skupina:

Lidé z Poličky a okolních obcí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního, zrakového a sluchového postižení, chronického onemocnění či věku a jejichž situace vyžaduje nezbytnou pomoc druhé osoby. Služba je určena pro uživatele od 3 let věku.

Poskytované služby:

Typy osobní asistence:

Sebeurčující:

uživatel služby sám organizuje a řídí osobní asistenci, rozsah a charakter služby, práci jednotlivých asistentů. Může se tak cítit svobodnějším a nezávislejším. Osobní asistent zde kompenzuje zdravotní postižení uživatele a osobní asistent vykonává úkony, které by si uživatel, kdyby byl zdravý, zajišťoval sám.

Řízená:

za uživatele rozhodují a přebírají odpovědnost zákonní zástupci. Poskytuje se zejména osobám mentálně, či kombinovaně postiženým nebo u dětí.

Školní:

pro žáky základních, speciálních nebo mateřských škol. O charakteru služby a její organizaci rozhoduje zákonný zástupce dítěte. Osobní asistence probíhá ve spolupráci s pedagogy. Funguje jako doplněk pedagogické asistence.

Základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • Pomoc při osobní hygieně, 
 • Pomoc při zajištění stravy,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)

Rozsah poskytovaných služeb:

Sociální služba Osobní asistence je poskytována dle potřeb uživatele v přirozeném domácím a sociálním prostředí uživatele služeb, a to od 3 let věku.  

 • Služba je obvykle poskytována v pracovní dny po- pá od 7:00 do 18:00 hod.
 • V pracovních dnech v úterý, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. je v prostorách sídla služby Osobní asistence k dispozici vedoucí/sociální pracovník služby OA pro rodiny a jejich osobní asistenty. K dispozici na služebním telefonu je v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hod.
 • Služba nemusí být omezena pouze na běžnou pracovní dobu v pracovním týdnu, ale i v jiné dny a v jiný čas, dle dohody uživatele a asistenta.

Ceník osobní asistence OCH Polička

Uživatel hradí péči dle aktuálního ceníku Osobní asistence, který je uveden na webových stránkách ZDE.

 

Jak požádat o službu

 • telefonicky kontaktovat vedoucí (731598814)
 • kontakt e-mailem: chps.oa@pol.hk.caritas.cz,  nebo dopisem
 • osobně v sídle Osobní asistence (Vrchlického 10, 572 01 Polička)
Podpořte nás