Firemní dárcovství

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 

Firemní dárci Oblastní charity Polička v roce 2016

benefiční akce: Indiánský Karneval Královny (výtěžek 22 000 Kč byl použit na účel – hippoterapie pro klienty AC dílen a Denního stacionáře)

Firemní dárci v roce 2016

Farní sbor ČCE Telecí                                     Farní sbor ČCE Svitavy

Římskokatolická farnost Borová                        Římskokatolická farnost Pustá Kamenice        

                                Tomanová lékárny, s. r. o., Nová lékárna

 

Dárci věcných darů v roce 2016

H.R.G. spol. s r. o. – významný věcný dárce Charity          RAVENSBURGER KARTON, s. r. o.

REK plus, s. r. o.                                                                  T.E.S. s. r. o. Polička   

                                  Tomanová lékárny, s. r. o., Nová lékárna

 

V minulých letech nás podpořili: 

Jakým způsobem nám můžete pomoci?

Pokud nám chcete pomoci, můžete např.:

  • darovat peněžitý dar,
  • věnovat věcný dar,
  • nabídnout svou dobrovolnou práci, pomoc 
  • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
  • zprostředkovat užitečné kontakty,
  • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava dárcovství

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru apod.). Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Chcete poličskou Charitu obdarovat? Kontakt: ZDE